Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Vårdnadstvist

Vårdnadstvister kan indelas i tre delar. Vårdnaden, boendet och umgänget. Ibland rör tvisten endast en av dessa delar. Till exempel när en förälder vill ha umgänge med barn som bor hos den andre föräldern. Ibland kan en vårdnadstvist beröra samtliga delar.

Det bör påpekas att en vårdnadstvist bör inledas först när föräldrarna försökt lösa sin tvist på egen hand. Om det inte går bör föräldrarna även ha sökt hjälp hos kommunens familjerätt. Om det trots detta inte går att komma överens finns möjligheten att låta domstolen ta beslut.

Även om en vårdnadstvist inletts vid domstol kan föräldrarna komma överens när som helst under processens gång. Många gånger kan det vara att föredra att föräldrarna kommer överens än att tingsrätten ska besluta. Föräldrarna är de som vet vad som är det bästa för barnen.

Vårdnad

Vårdnaden är själva bestämmanderätten över barnen. Barn har alltid en vårdnadshavare och det vanligaste är att barnens båda föräldrar innehar vårdnaden tillsammans.

Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna ska ta beslut om till exempel var barnen ska gå i skola, om de ska införskaffa pass eller vilken vård barnen behöver. Om båda föräldrarna har vårdnaden kallas det gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna vara överens när de tar beslut om barnen. Det innebär dock inte att om föräldrarna inte är överens i alla delar att det då är bättre att söka ensam vårdnad. Vad som är viktigt är hur föräldrarna löser situationer där de inte är överens.

I vissa fall kan det dock vara bättre för barnen om en förälder har vårdnaden. Detta kan vara fallet när det finns en infekterad konflikt mellan föräldrarna som de inte lyckas lösa. Om konflikten drabbar barnen kan det vara bättre att en av föräldrarna har vårdnaden själv.

Umgänge

Umgänge

Barns umgänge innebär den tid ett barn spenderar med den förälder de inte bor hos. Här är det frågan om barnets rätt till umgänge med sin förälder och inte förälderns rätt till umgänge med barnet. I en vårdnadstvist är det bra att umgänget regleras så detaljerat som möjligt. Detta leder till en bättre situation för barnen och föräldrarna.

Boende

Boendet innebär helt enkelt var barnen bor. Vilken av föräldrarna ska vara boendeförälder. Om föräldrarna inte lyckas komma överens om detta kan tingsrätten besluta om var barnen ska bo.

Processen

En vårdnadsprocess inleds vanligtvis att den ene föräldern framställer ett krav på önskad förändring. För det fall den mottagande föräldern går med på kravet kan ett avtal upprättas som sedan ska godkännas av socialnämnden i den kommun barnen bor i. Om den mottagande föräldern inte godkänner kravet väcker den förälder som framställt kravet talan vid domstol genom stämningsansökan. Talan ska väckas vid den tingsrätt där barnen har sitt boende.

I stämningsansökan ska den förälder som vill ha en förändring framställa sina yrkanden. Vilken förändring i boende, vårdnaden och umgänget som den stämmande föräldern vill att domstolen ska döma.

Den förälder som stämmer kallas kärande i domstol och den som blir stämd kallas svarande.

Efter att stämningsansökan har lämnats in får svaranden inkomma med svaromål. I svaromålet ska svaranden uppge sin inställning till stämningsansökan. Det är vanligt att svaranden inkommer med egna yrkanden.

En tid efter svaromålet inkommit till tingsrätten träffas parterna i domstol för en så kallad muntlig förberedelse.

Muntlig förberedelse

Vid den muntliga förberedelsen går domaren igenom målet med parterna och reder ut eventuella oklarheter. Det är vanligt att domaren vill diskutera om parterna kan nå en överenskommelse.

Domstolen kan ta ett interimistiskt beslut efter den muntliga förberedelsen om parterna yrkar det. Ett interimistiskt beslut är en tillfälligt dom rörande hur umgänge, och vårdnad ska fungera fram till att domstolen dömer. Det är ovanligt att domstolen tar ett interimistiskt beslut som ändrar vårdnaden eller boendet.

Utredning

Det är vanligt att domstolen begär in en utredning från socialtjänsten. En utredning brukar ta cirka fyra månader. Detta kan bero på mellankommande semestrar eller storhelger. Det kan förlänga utredningstiden. I utredningen ska socialtjänsten utreda vad som är det bästa för barnen. Socialtjänsten rekommenderar sedan vilken vårdnad, boende och umgänge som är det bästa för barnen.   

Huvudförhandling

För det fall parterna inte kommit överens går ärendet till huvudförhandling. Huvudförhandling är själva rättegången. Vid huvudförhandlingen får parterna framställa sina yrkanden och presentera den bevisning de vill ha. Efter huvudförhandlingen dömer domstolen.

Övrigt

En vårdnadstvist tar tid. Det är inte ovanligt att det tar över 6 månader eller mer. Det beror ofta på hur lång tid utredningen tar. Det går att få ekonomisk hjälp via sin försäkring eller rättshjälp för de kostnader som uppkommer under processen.

Konsultation

Behöver du hjälp inför eller under en pågående vårdnadstvist eller kanske bara behöver rådgivning. Ring 072 300 65 24 eller skicka e-post till lmjadvokat@outlook.com

Om du behöver rådgivning kontakta mig

%d bloggare gillar detta: