Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Vårdnadstvist

Vårdnadstvister indelas i tre delar, vårdnad, boende och umgänge. Ibland rör vårdnadstvisten endast en eller två av dessa delar. En vanlig situation är när en förälder vill ha umgänge med barn som har sitt boende hos den andre föräldern. Det vanligaste är dock att en vårdnadstvist berör samtliga delar.

Vårdnadstvist bör dock inte inledas innan föräldrarna försökt lösa sina oegentligheter själva. Ibland går det helt enkelt inte att komma överens. Föräldrarna bör då även söka hjälp hos kommunens familjerätt. Om det ändå inte går att komma överens finns möjligheten att låta domstolen ta beslut.

För det fall endera föräldern inleder en tvist vid domstol så hindrar inte själva processen att föräldrarna inte kan komma överens. Föräldrarna kan komma överens när som helst under vårdnadsprocessen. Det kan många gånger vara att föredra att föräldrarna kommer överens än att tingsrätten ska tvingas ta beslut.

Vårdnad

Vårdnaden är själva bestämmanderätten över barnen. Barn har alltid en vårdnadshavare och den vanligaste situationen är att barnens båda föräldrar innehar vårdnaden tillsammans.

Den som innehar vårdnaden är också den som tar beslut om barnen. Det kan röra sig om var barnen ska gå i skola, om de ska införskaffa pass eller vilken vård barnen behöver.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnaden. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna vara överens när de tar beslut om barnen, detta innebär dock inte att föräldrarna behöver vara överens i alla delar. Det viktigaste är att föräldrarna kan lösa de situationer där de inte är överens.

Om föräldrarna inte kan kommunicera eller om konflikten tar för mycket energi kan det emellertid vara bättre för barnen om endast en förälder har vårdnaden. Det är vanligt i fall där det finns en infekterad konflikt mellan föräldrarna som de inte lyckas lösa. Om konflikten drabbar barnen kan det naturligtvis vara bättre att endast en av föräldrarna har vårdnaden.

Umgänge

Umgänge

Barns umgänge är den tid ett barn spenderar med den förälder som de inte bor hos. En förälder har dock inte rätt till umgänge med sitt barn utan det är barnets rätt till umgänge med sin förälder. I en vårdnadstvist är det bra att umgänget regleras så detaljerat som möjligt. Detta leder till en bättre situation för barnen och föräldrarna.

Boende

Boende innebär helt enkelt hos vilken förälder barnen har sitt stadigvarande boende. Om föräldrarna inte lyckas komma överens om detta har tingsrätten möjligheten att besluta om var barnen ska bo.

Processen

Vårdnadsprocessen inleds när den ene föräldern framställer ett krav på önskad förändring. För det fall den mottagande föräldern går med på kravet kan parterna upprätta ett avtal. Socialnämnden i den kommun barnen bor i ska sedan godkänna avtalet. Om den mottagande föräldern å andra sidan inte godkänner kravet väcks oftast talan. Stämningsansökan lämnas då vanligtvis in vid tingsrätten.

I stämningsansökan ska den förälder som önskar förändring framställa sina yrkanden. Yrkanden innebär helt enkelt att föräldern talar om för domstolen hur han eller hon önskar att domstolen ska döma. Den förälder som stämmer kallas kärande i domstol och den som blir stämd kallas svarande.

Efter att stämningsansökan har lämnats in får svaranden inkomma med svaromål. I svaromålet ska svaranden uppge sin inställning till stämningsansökan. Svaranden kanske medger vissa av kärandens yrkanden men bestrider andra. Det är även vanligt att svaranden inkommer med egna yrkanden. Båda parter kanske önskar få vårdnaden eller boendet om barnen.

En tid efter att svaromålet inkommit till tingsrätten träffas parterna i domstol för en så kallad muntlig förberedelse.

Muntlig förberedelse

Vid den muntliga förberedelsen går domaren igenom målet med parterna och reder ut eventuella oklarheter. Det är också vanligt att domaren vill diskutera om parterna kan nå en överenskommelse.

Domstolen kan även ta ett interimistiskt beslut efter den muntliga förberedelsen om parterna yrkar det. Ett interimistiskt beslut är en tillfälligt dom som rör hur frågan om främst umgänget ska fungera fram till att domstolen dömer. Domstolen kan också ta ett interimistiskt beslut rörande vårdnanden och boendet men detta är ovanligt.

Utredning

Det är vanligt att domstolen begär in en vårdnad, umgänge och boendeutredning från socialtjänsten. En sådan utredning brukar ta cirka fyra månader. Tiden kan dock variera mycket på grund av storhelger eller semestrar. I utredningen ska socialtjänsten utreda vad som är det bästa för barnen. Socialtjänsten inkommer sedermera med en rekommendation om vilken dom de anser är den bästa för barnen.   

Huvudförhandling

För det fall parterna inte kommit överens under processen går ärendet vidare till huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen får parterna framställa sina yrkanden och presentera den bevisning de vill ha. Parterna brukar vanligtvis också höras i domstolen. Efter huvudförhandlingen dömer domstolen.

Övrigt

En vårdnadstvist tar lång tid. Det är inte ovanligt att det tar över 6 månader eller mer. Det beror ofta på hur lång tid utredningen tar.

Det är att rekommendera att ta hjälp av advokat redan från början av en vårdnadsprocess. Det går att få ekonomisk hjälp via sin försäkring eller rättshjälp för de kostnader som uppkommer under processen.

Konsultation

Behöver du hjälp inför eller under en pågående vårdnadstvist eller kanske bara behöver rådgivning. Ring 072 300 65 24 eller skicka e-post till lmjadvokat@outlook.com

Om du behöver rådgivning kontakta mig

%d