Vårdnadsprocessen i domstol

Vårdnadsprocessen

En vårdnadsprocess inleds vanligtvis att den ene föräldern framställer ett krav på önskad förändring. För det fall den mottagande föräldern går med på kravet kan ett avtal upprättas som sedan ska godkännas av socialnämnden i den kommun barnen bor i. Om den mottagande föräldern inte godkänner kravet väcker den förälder som framställt kravet talan vid domstol genom stämningsansökan. Talan ska väckas vid den tingsrätt där barnen har sitt boende.

I stämningsansökan ska den förälder som vill ha en förändring framställa sina yrkanden. Vilken förändring i boende, vårdnaden och umgänget som den stämmande föräldern vill att domstolen ska döma.

Den förälder som stämmer kallas kärande i domstol och den som blir stämd kallas svarande.

Efter att stämningsansökan har lämnats in får svaranden inkomma med svaromål. I svaromålet ska svaranden uppge sin inställning till stämningsansökan. Det är vanligt att svaranden inkommer med egna yrkanden.

En tid efter svaromålet inkommit till tingsrätten träffas parterna i domstol för en så kallad muntlig förberedelse.

Muntlig förberedelse

Vid den muntliga förberedelsen går domaren igenom målet med parterna och reder ut eventuella oklarheter. Det är vanligt att domaren vill diskutera om parterna kan nå en överenskommelse.

Domstolen kan ta ett interimistiskt beslut efter den muntliga förberedelsen om parterna yrkar det. Ett interimistiskt beslut är en tillfälligt dom rörande hur umgänge, och vårdnad ska fungera fram till att domstolen dömer. Det är ovanligt att domstolen tar ett interimistiskt beslut som ändrar vårdnaden eller boendet.

Utredning

Det är vanligt att domstolen begär in en utredning från socialtjänsten. En utredning brukar ta cirka fyra månader. Detta kan bero på mellankommande semestrar eller storhelger. Det kan förlänga utredningstiden. I utredningen ska socialtjänsten utreda vad som är det bästa för barnen. Socialtjänsten rekommenderar sedan vilken vårdnad, boende och umgänge som är det bästa för barnen.   

Huvudförhandling

För det fall parterna inte kommit överens går ärendet till huvudförhandling. Huvudförhandling är själva rättegången. Vid huvudförhandlingen får parterna framställa sina yrkanden och presentera den bevisning de vill ha. Efter huvudförhandlingen dömer domstolen.

Läs mer